Algemene Voorwaarden Comfy Feet B.V.


A. ALGEMEEN

Artikel 1 toepasselijkheid; totstandkoming

Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en twee bijzondere delen, zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Comfy Feet en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door Comfy Feet niet aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 2 toepassing overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (“OGB”)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (Boek 7, afdeling 5, van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao) is, voor zover de aard van de met Comfy Feet aangegane rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet, van toepassing op alle overeenkomsten met Comfy Feet.


Artikel 3 definities
Opdrachtnemer: Comfy Feet.
Hulpverlener: Comfy Feet en alle bij Comfy Feet verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen die handelingen verrichten in de zin van OGB.

Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die opdracht verleent aan Comfy Feet om een dienst of een handeling te verrichten al dan niet betrekking hebbende op de persoon van de opdracht.

Patiënt: degene op wiens persoon de te verrichten handelingen rechtstreeks betrekking hebben.


Artikel 4 betaling

De betaling van facturen van Comfy Feet dient, tenzij anders overeengekomen, zonder enige inhouding of korting, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

Een consult of therapie dient direct te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.

In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is hij – onverminderd de wettelijke gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen – met ingang van de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. Comfy Feet is voorts gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom.

Indien is overeengekomen dat betaling in termijnen zal plaatsvinden, dient iedere termijnbetaling stipt voor de vervaldatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en het gehele bedrag ineens opeisbaar wordt. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt in eerste instantie in mindering op de  verschuldigde rente en incassokosten en daarna in mindering op de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de opdrachtgever aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Comfy Feet behoudt zich het recht voor om zekerheid voor de betaling te vragen dan wel (gedeeltelijke) vooruitbetaling en de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot de gevraagde zekerheidstelling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.


Artikel 5 diverse bepalingen

Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.

Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overige bepalingen volledig van toepassing. In voorgenoemde geval zal Comfy Feet in overleg treden teneinde deze nietige of vernietigde bepalingen te vervangen met nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien er een situatie voor doet, dat niet is geregeld in deze Algemene Voorwaarden, dan zal deze worden beoordeeld op grond van het doel van deze Algemene Voorwaarden.Indien door Comfy Feet gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.

Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en de met de
opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Curaçaos recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Comfy Feet is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Comfy Feet het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

B. BEHANDELINGSOVEREENKOMST


Artikel 6 annulering door een patiënt

Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden. De zorgverlener behoudt het recht afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen bij de patiënt.

Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapie. Bij  annulering zullen alle door de zorgverlener gemaakte kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht.

Artikel 7 betaling

Patiënten blijven verantwoordelijk voor de betaling van de kosten, ook als de hulpverlener de kosten rechtstreeks declareert bij de ziektekostenverzekeraar. Indien een verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook, de kosten niet of gedeeltelijk vergoedt dient de patiënt deze kosten te voldoen aan de hulpverlener. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van de ziektekostenverzekeraar. De hulpverlener kan niet garanderen dat een vergoeding zal
plaatsvinden. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing bij een meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst.


Artikel 8 diverse bepalingen

Ondanks dat een therapie in de vorm van een product geleverd wordt, kunnen geen garanties gegeven worden m.b.t. de werking.

In enkele gevallen kan een (aangepaste) therapie nieuwe klachten of verergering van de klachten veroorzaken.
Indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan zal redelijkerwijs het bezoek en eventuele aanpassing van de therapie kosteloos zijn. In alle andere gevallen geldt dat er een consulttarief berekend zal worden met eventueel de meerkosten voor aanpassing van de
therapie.

Voorwaarden voor kosteloze therapie:

  • Melding binnen twee maanden na ontvangst van de (aangepaste) therapie
  • Klacht aantoonbaar door de therapie veroorzaakt (ter beoordeling van de hulpverlener)

 

Artikel 9 aansprakelijkheid

De hulpverlener is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen of voor enige andere door de patiënt geleden schade.


C. AANKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

Artikel 10 offertes en aanbiedingen

Alle offertes of aanbiedingen van Comfy Feet zijn vrijblijvend, maar worden gesteld aan een aanvaardingstermijn. Indien de aanvaardingstermijn is verlopen, dan kan er op geen enkele wijze enig recht worden ontleend. Een nieuwe offerte of aanbieding zal worden vastgesteld. Comfy Feet kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat er sprake was van een kennelijke vergissing of verschrijving in de offerte of aanbieding, of een onderdeel hiervan.

De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (OB) en andere heffingen van overheidswege in verband met een overeenkomst, tenzij anders aangegeven.

Comfy Feet is niet gebonden om aan een aanbod te voldoen, indien de aanvaarding hiervan afwijkt van de offerte of de aanbieding, uitzondering daar gelaten.

Een prijsopgave verplicht Comfy Feet niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 11 Contractsduur

De overeenkomst tussen Comfy Feet en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 12 diverse bepalingen

Indien niet in voorraad, zal Comfy Feet na het aangaan van een schriftelijke overeenkomst van opdracht, op kosten en risico van de opdrachtgever, de door Comfy Feet aangeboden producten bestellen.

Comfy Feet behoudt zich het recht om 100% betaling te verzoeken aan de opdrachtgever, voordat zij overgaat tot het plaatsen van de bestelling.

Als levertijd van de producten wordt de levertijd van de leverancier gehanteerd, welke in vele gevallen indicatief is.

Indien de levertijd niet wordt gehaald door enig handelen of nalaten van de leverancier en/of van de bezorger, zal Comfy Feet de opdrachtgever hiervan verwittigen en zich inspannen om met de opdrachtgever een alternatieve leveringsdatum overeen te komen.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. De opdrachtgever is in het laatste geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Als retourbeleid wordt het retourbeleid van de leverancier gehanteerd. De kosten met betrekking tot het retourneren van producten worden aan de opdrachtgever gefactureerd en dienen betaald te worden voordat de producten geretourneerd worden.


Artikel 13 aansprakelijkheid

Comfy Feet kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor eigen gedragingen. Comfy Feet is in geen geval aansprakelijk voor gedragingen van bij haar dienstverlening betrokken derden en ongeschiktheid van bij dienstverlening gebruikte zaken.

Comfy Feet is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, anders dan
vermogensschade dat het directe gevolg is van opzet dan wel grove schuld van Comfy Feet.